Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Versie 2.3, geldig vanaf 1 november 2020

 1. Vereisten voor de Huurder/Reiziger

Voor een Huurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je de camper huurt en/of gebruikt. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt;
 2. Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;
 3. Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;
 4. Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);
 5. Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.
 6. Als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is Verhuurder gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.
 7. Verhuurder is volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 8. Verhuurder is gerechtigd om de identiteit en verleden op het gebied van rijgedrag van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.
 9. Verhuurder is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren of te verwijderen.
 10. De Verhuurder kan eisen stellen ten aanzien van minimale leeftijd.
 11. Vereisten voor de Verhuurder

Voor een Verhuurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent de volledig eigenaar van de camper(s) die je wenst te verhuren, of je hebt de schriftelijke toestemming van de eigenaar om op te treden als verhuurder. In het geval dat een rechtspersoon eigenaar is van de camper, ben je gevolmachtigd door deze rechtspersoon om alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen met betrekking tot de camper te verrichten.
 2. Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je de camper verhuurt. Deze voorwaarde geldt niet indien de eigenaar een rechtspersoon is.
 3. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Verhuurder en is Verhuurder gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.
 4. Als Verhuurder dien je de camper(‘s) die je ter beschikking wenst te stellen voor verhuur te registreren in je Account. De camper dient te voldoen en te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden. Door een camper ter beschikking te stellen garandeer je dat de camper:
  1. Voldoet aan alle basis veiligheidseisen;
  2. Voldoet aan de definitie “Kampeerauto” zoals gesteld in de richtlijn van het land waarin het voertuig is geregistreerd;
  3. Regulier onderhoud heeft gehad zoals door de fabrikant geadviseerd;
  4. (Periodiek) gekeurd is volgens de nationale voorschriften van het land van registratie en je beschikt over het keuringsbewijs voor de periode dat de camper verhuurd zal zijn;
  5. Minimaal WA verzekerd is en alle belastingen, zoals wegenbelasting, zijn betaald;
  6. Voorzien is van een geldig kenteken van het land van registratie;
  7. Vrij is van gebreken en schade, tenzij uitdrukkelijk opgenomen op het GoForm;
  8. Voldoende vloeistoffen bevat (zoals motorolie, remolie, koelvloeistof etc.) tenzij uitdrukkelijk opgenomen op het GoForm.
 5. VERHUURDER bent zelf volledig aansprakeliVerhuurderk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je camper niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 6. Verhuurder is volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je Voertuig niet (meer) volledig voldoet aan bovengenoemde vereisten. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat wanneer (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst te wijten is aan slijtage en/of slecht onderhoud van het Voertuig, de Verhuurder de betaalde Huursom naar rato aan Huurder dient te restitueren en eventuele extra kosten die daarmee samenhangen vergoed dienen te worden.
 7. Verplichtingen uit de Huurovereenkomst
 8. De Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand door eerste betaling door de Huurder van de door de Verhuurder geaccepteerde Reserveringsaanvraag.
 9. De huisregels van Verhuurder maken deel uit van de Huurovereenkomst. In het geval van conflicterende huisregels en Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde.
 10. De Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens Verhuurder:
  1. Huurder gebruikt de camper zorgvuldig, als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje;
  2. Huurder brengt geen veranderingen aan aan de camper of de inventaris;
  3. Huurder geeft de camper niet aan anderen in gebruik of huur;
  4. De Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de Verhuurder aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de camper, zoals vermeld door de Verhuurder.
  5. De Huurder dient overige redelijkerwijs gegeven instructies van de Verhuurder op te volgen. Deze instructies worden vastgelegd in het GoForm;
  6. Tijdens de huurperiode dient Huurder zorg te dragen voor de vanzelfsprekende beheer aspecten van de camper, zoals het regelmatig controleren (minimaal elke 1000 kilometer) van het oliepeil, koelvloeistofpeil en bandenspanning;
  7. Huurder is gedurende de Huurperiode verantwoordelijk voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de camper;
  8. De Huurder dient niet onder invloed (van alcohol, drugs of andere middelen) te zijn tijdens het besturen van de camper, en Huurder dient zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de Huurder zich met de camper bevindt.
 11. De Huurder staat ervoor in dat zijn passagiers en andere (geregistreerde en niet-geregistreerde) bestuurders eveneens handelen overeenkomstig de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.
 12. De Verhuurder is verplicht de camper te verstrekken aan Huurder zoals overeengekomen en conform de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 3.
 13. De Verhuurder dient te voorkomen dat de Huurder of geregistreerde bestuurders bezit nemen van de camper als de Verhuurder op redelijke gronden meent dat de Huurder:
  1. Niet voldoen aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 2;
  2. Anderszins ongeschikt zijn om de camper te besturen;
  3. Geen geldig rijbewijs kunnen tonen.
  4. Niet dezelfde personen zijn als degene die de camper in ontvangst neemt.

In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

 1. De Huurder dient de camper te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder:
  1. Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Verhuurder en een camper zoals uiteengezet in artikel 3
  2. Schade aan de camper niet goed vastlegt in het GoForm en/of aan goede vastlegging van schade geen medewerking wenst te verlenen.

In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huurder de Huursom terug.

 1. Huurder en Verhuurder zullen voorafgaand aan de Huurperiode een GoForm ondertekenen. De Huurder verklaart in het GoForm dat de camper zonder schade/gebreken in gebruik is genomen, met uitzondering van schade die al aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met de Verhuurder aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op het GoForm. Huurder maakt tevens rondom foto’s van de staat van de camper. Ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter dient op het GoForm aangegeven te worden. Het GoForm gaat door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst.
 2. De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de camper:
  1. Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;
  2. Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;
  3. Zonder dat daarmee verkeers- of parkeer overtredingen zijn begaan;
  4. Inclusief sleutels en papieren;
  5. Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het ondertekenen van het GoForm, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;
  6. In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het ondertekenen van het GoForm, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;
 3. Huurder en Verhuurder zullen na afloop van de Huurperiode het GoForm ondertekenen. De Huurder verklaart in het GoForm dat hij de camper bij het einde van de Huurperiode zonder schade/gebreken, ontstaan tijdens de huurperiode, weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de staat bij de start van de Huurperiode dienen gezamenlijk met de Verhuurder op het GoForm aangegeven te worden. In het GoForm worden ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter genoteerd.
 4. Indien Huurder en Verhuurder geen overeenkomst bereiken over de in te vullen waarden op het GoForm dienen beiden onder vermelding van hun naam, hun standpunt duidelijk te maken alvorens te tekenen. Indien één van de partijen niet accordeert, zal de versie die wel geaccordeerd is als leidend beschouwd worden in de afhandeling.
 5.   
  Voorwaarden: Soepel Normaal Streng  
  Valt de datum van annulering: Kosten bij annulering:  
  Binnen 1 dag vóór vertrek: 90% 100% 100% van de huursom
  Binnen 1 week vóór vertrek: 60% 80% 90% van de huursom
  Binnen 2 weken vóór vertrek: 40% 60% 70% van de huursom
  Binnen 6 weken vóór vertrek: 25% 40% 50% van de huursom
  Binnen 10 weken vóór vertrek: 15% 25% 25% van de huursom
  Meer dan 10 weken vóór vertrek: 15% 15% 15% van de huursom
  • Indien de huurder een definitieve boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. De service- en boekingskosten worden niet terugbetaald. De verhuurder ontvangt de annuleringskosten onder aftrek van Goboony commissies en administratiekosten.
  • De borg wordt volledig terugbetaald.
  • Huurders mogen elke Reserveringsaanvraag die niet door een Verhuurder is geaccepteerd zonder kosten annuleren of wijzigen.
 6. Verhuurders mogen elke Reserveringsaanvraag afwijzen.
 7. Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat sprake is van een Definitieve Boeking.
 8. Als het eerste betalingsverzoek van Verhuurder in verband met een Huurovereenkomst niet binnen 3 dagen door de Huurder betaald wordt, dan vervalt daarmee de Huurovereenkomst. Hieraan zijn geen annuleringskosten verbonden.
 9. Verhuurders kunnen bij het aanbieden van een camper via het Platform kiezen welke annuleringsvoorwaarden zij opleggen aan Huurders zoals bepaald in de annuleringsvoorwaarden.
 10. Indien de Huurder een Definitieve Boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst.
 11. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
 12. Bij annulering door de Verhuurder van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. De Verhuurder wordt niet uitbetaald. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder, op grond waarvan Verhuurder aansprakelijk is voor directe schade van Huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een alternatieve camper tot een maximum van €500, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Verhuurder. Deze overmacht moet door Verhuurder worden aangetoond. Verhuurder beslist of er sprake is van overmacht. Bij annulering zonder overmacht worden administratie- en handelingskosten in rekening gebracht ter grootte van de commissie.
 13. Duur, beëindiging en verlenging van de Huurovereenkomst
 14. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds annuleren in overeenstemming met Annuleringsvoorwaarden van Verhuurder zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
 15. No show: De boeking wordt geacht door Huurder te zijn geannuleerd zoals bedoeld in artikel 6.1 indien Huurder na 24 uur na de op de Huurovereenkomst vermelde datum en tijdstip de camper niet in ontvangst heeft genomen. Dit zal geen restitutie van (een gedeelte van) de Huursom tot gevolg hebben.
 16. Indien de Huurder strandt met de camper als gevolg van pech onderweg en deze kan niet binnen 3 werkdagen gerepareerd worden dan is verhuurder verplicht de huursom voor de niet genoten dagen vanaf het moment van de pech aan huurder terug te betalen, tenzij Verhuurder vervangend vervoer (auto met accommodatie of camper) verstrekt of vergoedt.
 17. Het terugbrengen van de camper voor afloop van de Huurperiode geldt niet als annulering en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.
 18. Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.
 19. Schade, naheffingen en boetes
 20. De Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor schade aan de camper, de inventaris en schade aan derden veroorzaakt met de camper tot de hoogte van het Eigen Risico. De hoogte van het Eigen Risico wordt door Verhuurder of door Verhuurder bepaald voorafgaand aan de totstandkoming van een Huurovereenkomst. Het Eigen Risico geldt per schadegeval.
 21. De Verhuurder kan jegens Huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade boven het bedrag van het Eigen Risico. Voor het meerdere dient Verhuurder zich, voor zover gewenst, te verzekeren. De beperking van aansprakelijkheid van Huurder tot de hoogte van het Eigen Risico is niet van toepassing bij toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatige gedragingen van Huurder waarvoor Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk is.
 22. Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de Verhuurder (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.
 23. In geval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de Huurder, is de Huurder verplicht een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op te laten maken. In het geval een Huurder zonder geldige reden weigert het schadeformulier in te vullen, dan kan het volledige schadebedrag (zonder rekening te houden met het Eigen Risico) worden opgelegd aan Huurder.
 24. Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de Huurder met de camper verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de Huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de Huurder verplicht tot volledige vergoeding van de door de Verhuurder geleden schade. De door de Verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Huurder.
 25. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van Verhuurder als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van Huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de Huurder, ongeacht de hoogte van het Eigen Risico.
 26. Kosten ten gevolge van te laat inleveren kunnen naar billijkheid en redelijkheid worden verhaald op de Huurder.
 27. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de Huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze schade het gevolg is van een gebrek aan de camper dat Verhuurder kende zonder de Huurder daarvan op de hoogte te brengen.
 28. Indien blijkt dat een Verhuurder een voorafgaande aan het gebruik door Huurder al aanwezige schade op een Huurder probeert af te wentelen of een ontstane schade voor een hoger bedrag naheft dan zijn werkelijke kosten, zullen de totale kosten van de benodigde expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, en aangifte bij de politie voor verzekeringsfraude op de Verhuurder verhaald worden. Dit bedrag zal minimaal EUR 1.000,- per gebeurtenis bedragen. Indien blijkt dat Huurder middels een valse verklaring of ander bewijs (gedeeltelijk) zijn schuld probeert af te wenden dan zal Verhuurder een boete van minimaal €250 in rekening brengen.
 29. De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat de camper verhuurd gaat worden. De Verhuurder dient zelf in te schatten of het jaarkilometrage van zijn bestaande verzekering dient te worden gewijzigd en dit door te geven aan zijn huidige verzekeraar.
 30. Namens de Verhuurder kan Verhuurder naheffingen bij de Huurder innen of laten innen voor, onder andere, maar niet gelimiteerd tot: extra gereden kilometers, verkeersboetes, tolheffing, schade, eigen risico van huurder bij schade, boetes voor te laat inleveren of niet schoonmaken. Op deze naheffing kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 31. Verhuurder dient binnen 48 uur na de op de huurovereenkomst aangegeven huurperiode de naheffing te doen om aanspraak te maken op de borg van de huurder. Voor eventuele latere naheffingen zal Verhuurder een separate factuur sturen, maar zal niet meer verrekend worden met de borg van de huurder. Van verhuurder wordt verwacht dat hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de huurperiode de onderbouwing van de naheffing aanlevert aan huurder. Indien de onderbouwing niet op tijd wordt geleverd of daar geen goede reden voor wordt gegeven, dan zal de borg vrijgegeven worden aan de huurder. Verhuurder neemt geen naheffingen in behandeling die betrekking hebben op voorwaarden die de verhuurder buiten Verhuurder om heeft gesteld aan huurder.
 32. Elke naheffing door verhuurder dient voorzien te zijn van:
  1. Omschrijving van de naheffing
  2. Omvang van de naheffing of bij schade; het totale schadebedrag
  3. Het compleet ingevulde en ondertekende GoForm
  4. De factuur van de naheffing of een officieel rapport met een vaststelling van de schadeomvang
  5. Betaalbewijs (op verzoek)
  6. Foto’s (alleen bij schade) van de schade
 33. Indien een naheffing voor schade wordt gedaan die niet op het, door beide partijen ondertekende GoForm, dan kan deze alleen in behandeling worden genomen indien eiser onweerlegbaar aantoont dat de schade niet anders kan zijn ontstaan dan tijdens de huurperiode.
 34. Indien Huurder bezwaar wenst te maken tegen een opgelegde naheffing, dan dient hij dat binnen 5 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Huurder wordt geacht de naheffing te hebben aanvaard.
 35. Indien de camper strandt zonder enige schuld van de Huurder, en Verhuurder biedt geen vervangend vervoer voor de resterende Huurperiode, dan dient Verhuurder de niet-genoten Huurperiode terug te betalen aan Huurder. Huurder heeft verder recht op evenredige huurvermindering indien er sprake is van ernstig verminderd huurgenot als gevolg van een gebrek aan de camper dat op geen enkele wijze aan huurder toerekenbaar is en dat in redelijkheid voorzien had kunnen worden door Verhuurder.
 36. De luifel is een accessoire die geacht wordt elke 12 jaar te worden vervangen. Gaat de luifel stuk dan zal, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de te vergoeden schade naar rato van de ouderdom worden vastgesteld. De eerste 5 jaar vindt er geen vermindering plaats en daarna telkens 10% per jaar met een restwaarde van 30%.
 37. Huurder is aansprakelijk voor schade aan de camper die is ontstaan als gevolg van een klapband van een band niet ouder dan 8 jaar. Verhuurder dient onomstotelijk bewijs te hebben dat de band niet ouder is dan 8 jaar. Is de band ouder dan 8 jaar, dan is artikel 7.6 in aanmerking nemende, verhuurder aansprakelijk voor de schade.
 38. Indien de verhuurder een of meer van de volgende verboden heeft opgenomen in de huurovereenkomst, dan gelden, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de volgende boetes voor het breken van deze verboden:
  1. Gerookt in de camper: €250 (inclusief schoonmaakkosten)
  2. Huisdieren meegenomen: €250 (inclusief schoonmaakkosten)
  3. Naar buitenland geweest: €250 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
  4. Naar wintersport(gebied) geweest: €250 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
  5. Festival bezocht: €250

Verhuurder dient onomstotelijk bewijs te hebben dat huurder de regels gebroken heeft.

 1. Verhuurder kan eventuele kosten van een noodreparatie alleen op een huurder verhalen indien deze kosten noodzakelijk waren voor het vervolgen van de reis van huurder.
 2. Betaling
 3. De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst en volgens onderstaand schema. Huurder mag de huursom eerder of ineens betalen, zelfs als dat volgens het schema niet is vereist.

 

Boeking tot vertrekdatum

1e betaling

2e betaling

3e betaling

4e betaling

Binnen 3 weken

100%

     

Tussen 3 weken en 3 maanden

50%

50%
3 weken voor vertrek

   

Tussen 3 en 6 maanden

25%

25%
3 maanden voor vertrek

50%
3 weken voor vertrek

 

Langer dan 26 weken

10%

15%
6 maanden voor vertrek

25%
3 maanden voor vertrek

50%
3 weken voor vertrek

 1. Indien Huurder niet op tijd de Huursom betaalt dan is Verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren. De Huurder heeft dan geen recht op restitutie.
 2. Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, zijn de gegevens van Verhuurder leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.
 3. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode of het soort camper.
 4. De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om de door de Verhuurder gevraagde Borg te betalen. Deze Borg kan na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde naheffingen te innen.
 5. Verhuurder zal de naheffingen met de borg verrekenen.
 6. Toepasselijkheid
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat jij van de Dienst maakt en op een Huurovereenkomst.
 8. Verhuurder kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen.
 9. Overig
 10. Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
 11. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
 12. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Verhuurder zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 13. Verhuurder mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.
 14. Annuleringsvoorwaarden

    
  Voorwaarden: Soepel Normaal Streng  
  Valt de datum van annulering: Kosten bij annulering:  
  Binnen 1 dag vóór vertrek: 90% 100% 100% van de huursom
  Binnen 1 week vóór vertrek: 60% 80% 90% van de huursom
  Binnen 2 weken vóór vertrek: 40% 60% 70% van de huursom
  Binnen 6 weken vóór vertrek: 25% 40% 50% van de huursom
  Binnen 10 weken vóór vertrek: 15% 25% 25% van de huursom
  Meer dan 10 weken vóór vertrek: 15% 15% 15% van de huursom
  • Indien de huurder een definitieve boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. De service- en boekingskosten worden niet terugbetaald. De verhuurder ontvangt de annuleringskosten onder aftrek van Goboony commissies en administratiekosten.
  • De borg wordt volledig terugbetaald.


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  13.00 - 18.00 uur
Dinsdag:  09.00 - 18.00 uur
Woensdag:  09.00 - 18.00 uur
Donderdag:  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  09.00 - 18.00 uur
Zaterdag:  10.00 - 17.00 uur
Zondag:  Gesloten


Contactgegevens

Facebook